United Nations High Commissioner for Refugees
  • Μέγεθος Κειμένου  Normal size text Increase text size by 10% Increase text size by 20% Increase text size by 30%
  • Εκτύπωση Εκτύπωση
  • Στείλτε το με e-mail Στείλτε το με e-mail
E-mail παραλήπτη *
Το Όνομα σας *
Το e-mail σας *
Μήνυμα
Τα απαιτούμενα πεδία σημειώνονται με *. Οι πληροφορίες που εισάγονται δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή διαφημιστικών η άλλων e-mail, χωρίς προηγούμενη έγκρισή σας, ούτε θα δοθούν σε τρίτους.

Η Ύπατη Αρμοστεία καλωσορίζει νέα Γενική Σύσταση για τις γυναίκες πρόσφυγες και τις ανιθαγενείς γυναίκες

05 November 2014

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) εξέφρασε την ικανοποίησή της για ένα νέο σύνολο διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες καλούν τα κράτη να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που δείχνει μεγαλύτερη ευαισθησία στη διάσταση του φύλου, όσον αφορά στις γυναίκες πρόσφυγες, τις αιτούσες άσυλο και τις ανιθαγενείς γυναίκες, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κακοποίηση που συχνά υφίστανται. 

«Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις γυναικών που εγκαταλείπουν τη χώρα τους και ζητούν άσυλο, ως αποτέλεσμα εκτεταμένης βίας με βάση το φύλο. Η Γενική Σύσταση θα βοηθήσει τα κράτη να χειριστούν αυτές τις υποθέσεις λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου», δήλωσε ο διευθυντής του Τομέα Διεθνούς Προστασίας της Υ.Α., Volker Türk. 

Βασιζόμενη στις κατευθυντήριες οδηγίες  της Υ.Α. και σε προϋπάρχουσες μελέτες για τις διώξεις λόγω φύλου, η Γενική Σύσταση εξηγεί ότι τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των φύλων και τη μη διάκριση στις διαδικασίες ασύλου. Η αποτυχία υιοθέτησης μιας προσέγγισης που να λαμβάνει υπόψη το φύλο μπορεί συχνά να οδηγήσει σε αντιφατικές αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση του προσφυγικού καθεστώτος και να στερήσει τη διεθνή προστασία από πολλές γυναίκες και κορίτσια. 

Η χρήση γυναικών υπαλλήλων στις συνεντεύξεις ασύλου με γυναίκες αποτελεί κρίσιμο στοιχείο των νέων κατευθυντήριων οδηγιών, παράλληλα με την καθιέρωση διαδικασιών οι οποίες θα επιτρέπουν στις γυναίκες να υποβάλουν αίτημα ασύλου μόνες τους, σε ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από εκφοβισμό. «Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες  διασφαλίζουν ότι καμιά γυναίκα και κανένα κορίτσι δεν θα επιστρέφει σε καταστάσεις δίωξης ή έμφυλης βίας και ότι όλες θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο», τόνισε ο κ. Türk. 

Η Γενική Σύσταση επίσης δίνει βάρος στο δικαίωμα των γυναικών στην ιθαγένεια, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αποκτούν, να αλλάζουν ή να διατηρούν την ιθαγένειά τους και να τη μεταφέρουν στα παιδιά και τους συζύγους τους. Η εξάλειψη των διακρίσεων φύλου από το δίκαιο της ιθαγένειας είναι μία από τις 10 δράσεις που προτείνονται στο Σχέδιο Δράσης για την Παγκόσμια Εξάλειψη της Ανιθαγένειας στο διάστημα 2014-2024, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από την Υ.Α. στις 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο μιας νέας εκστρατείας για το ζήτημα (βλέπε το σύνδεσμο http: //www.unhcr.org/ stateless2014, ο οποίος πρέπει να αντιγραφεί και να επικολληθεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να λειτουργήσει). Για παράδειγμα, υπάρχουν ακόμα 27 χώρες οι οποίες δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να μεταφέρουν την ιθαγένειά τους στα παιδιά τους, γεγονός που μπορεί να τα καταστήσει ανιθαγενή, με καταστροφικές συνέπειες για την παιδική τους ηλικία και την ενήλικη ζωή τους.

 

«Η Γενική Σύσταση αποτελεί σημαντικό εργαλείο που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και να αποφύγουμε να εισέλθουν οι μελλοντικές γενιές στην κατηγορία των ανιθαγενών. Σήμερα, υπάρχουν 10 εκατομμύρια ανιθαγενείς ανά τον κόσμο και θέλουμε να εξαλείψουμε αυτή την ανωμαλία, όχι να τη δούμε να αυξάνεται μελλοντικά», δήλωσε ο κ. Türk.

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών είναι ένα σώμα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί την εφαρμογή από τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (Σύμβαση CEDAW). Η Επιτροπή αξιολογεί την επίδοση των 188 συμβαλλόμενων κρατών σε περιοδική βάση και εκδίδει συστάσεις σχετικά με συγκεκριμένες πτυχές των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη Σύμβαση CEDAW. Αυτές ονομάζονται Γενικές συστάσεις. Η Γενική Σύσταση Νο 32 για τις έμφυλες διαστάσεις του προσφυγικού καθεστώτος, του ασύλου, της ιθαγένειας και της ανιθαγένειας των γυναικών θα είναι διαθέσιμη σήμερα στο σύνδεσμο: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες  της Υ.Α. για τη Διεθνή Προστασία Νο 1: Δίωξη λόγω φύλου στο πλαίσιο της ερμηνείας του άρθρου 1Α (2) της Σύμβασης του 1951 και/ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, 7 Μαΐου 2002, HCR / GIP / 1.2, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.refworld.org/docid/3d36f1c64.html 

« Επιστροφή

URL: www.unhcr.gr/nea/deltia-typoy.html
copyright © 2001-2018 UNHCR - all rights reserved.